agressiemanagement training coaching

Training omgaan met Agressie & Geweld

Het doel van deze training is, de medewerkers zo te trainen en voor te bereiden op situaties binnen hun werk, dat zij die situaties op een professionele manier tegemoet kunnen treden.
De medewerkers worden zelfverzekerder in het contact met burgers, klanten, patiënten etc. Zelfs bij lastige en/ agressieve situaties, waardoor een meer professionele uitstraling ontstaat.

Dit betekent voor zowel de burger als de medewerkers een prettige en werkzame sfeer.

De medewerkers worden zelfverzekerder in het contact met burgers, klanten, patiënten etc. Zelfs bij lastige en/ agressieve situaties, waardoor een meer professionele uitstraling ontstaat. Dit betekent voor zowel de burger als de medewerkers een prettige en werkzame sfeer.

Uit onze ervaringen met trainingen op het gebied van agressie en conflicthantering blijkt correct optreden en behouden van een effectieve communicatieve relatie, terwijl de cliënt vrij spel lijkt te hebben, een van de moeilijkste onderdelen van het werk. In onze trainingen wordt aan dit gegeven speciaal aandacht geschonken.

Het voordeel van deze aanpak is

  :
 1. De medewerkers gaan ''dezelfde''taal spreken en een overeenkomstige aanpak in agressiehantering gebruiken. Hierdoor ontstaat een effectief leerklimaat en mogelijkheden om elkaar feedback te geven en van elkaar te leren.
 2. Er is sprake van maatwerk omdat de casuïstiek voor de vaardigheidsoefeningen direct ontleend wordt aan de eigen praktijk van de deelnemers.

Na de training kunnen de deelnemers

  :
 • Eigen fysieke reacties herkennen bij agressie en daar op een effectieve manier mee omgaan.
 • Gesprekstechnieken toepassen, waardoor de communicatie beter afgestemd wordt op de behoefte van de burger, klant, patiënt etc.
 • Op een effectieve manier omgaan met agressief gedrag van burgers, die bijdraagt aan de veiligheid van de medewerker en een agressiereducerende werking heeft op agressief gedrag van deze burgers.

Opzet

Deze training bestaat minimaal uit 2 aaneengesloten dagdelen.
De mogelijkheid bestaat de training uit te breiden met 3 dagdelen.

Voorbeeld programma training omgaan met agressie 2 dagdelen

Dagdeel 1

Theoretische onderdelen:

 • Uitleg programma
 • Kennismaking met trainer, acteur en cursisten, hierdoor wordt een veilige werksfeer gecreëerd. Gevraagd wordt naar ervaringen op agressie gebied en persoonlijke strategie bij agressie en lastig gedrag.
 • Brainstorm verbale en non verbale aspecten agressie.
 • Uitleg agressie piramide.
 • Herkenning vormen van agressie, theoretische uitleg.
 • Agressie reducerende technieken, theoretische uitleg.

Praktische onderdelen:

  • Oefening spanningscontrole, herkennen en ervaren persoonlijke ruimte.
  • Stress reducerende technieken.( managen van eigen spanning bij agressie)

Verzamelen van persoonlijke casuïstiek en leerdoelen.

Dagdeel 2

  • Carrousel oefening agressie
  • Oefengesprekken aan de hand van verzamelde casuïstiek met professionele acteur.
   (feed back middels video en persoonlijk van trainer en acteur)
  • Grenzen stellen in conflicten.

Afronding en evaluatie

Optioneel

Dagdeel 3

  • Rollenspellen op de "werkvloer" praktijksimulaties in realistische omgeving.
  • Tips veiligheid/onveiligheid/overmacht.
  • Beïnvloedbaar en minder beïnvloedbare situaties en overmacht situaties.

Afronding en evaluatie.

Dagdeel 4

 • Verdieping van situaties.
 • Persoonlijke effectiviteit in communicatie.
 • Opvang na agressie/calamiteit.

Dagdeel 5

  • Opstellen van agressie protocol.
  • Aandachtsmedewerker agressie.

Afronding en evaluatie.